Klíčovým rozdílem mezi alkoxidem a fenoxidem je to, že alkoxid se tvoří, když se odstraní atom vodíku alkoholové skupiny, zatímco fenoxid se vytvoří, když odstraníme atom vodíku ze skupiny -OH skupiny fenolu.

Alkoxid i fenoxid jsou anionty a jsou důležité jako funkční skupiny v reakcích chemické syntézy. Alkoxidový anion je konjugovaná báze jakéhokoli alkoholu, ale fenoxidový anion je konjugovaná báze fenolu.

OBSAH

1. Přehled a klíčový rozdíl
2. Co je to Alkoxid
3. Co je to fenoxid
4. Porovnání vedle sebe - Alkoxid vs. fenoxid v tabulkové formě
5. Shrnutí

Co je to Alkoxid?

Alkoxid je anion, který se vytvoří, když odstraníme atom vodíku ze skupiny -OH alkoholu. Je to tedy konjugovaná báze alkoholu. Obecnou strukturu alkoxidu můžeme napsat jako RO-. R je organický substituent. Například pokud tam máme methylovou skupinu, potom se alkoxid jmenuje jako methoxid.

Alkoxid může působit jako silná báze. Když je skupina R jednoduchá alkylová skupina (nikoli objemná skupina), alkoxidy mohou působit jako dobré nukleofily a jako ligandy. Tyto anionty však nejsou v protických rozpouštědlech, tj. Ve vodě, příliš stabilní.

Alkoxid alkalického kovu se obvykle vyskytuje jako polymerní sloučenina, pokud je skupina R malá. Kromě toho může alkoxidový aniont působit také jako dobrý můstkový ligand. Existuje několik způsobů, jak můžeme připravit alkoxidy. Můžeme je například vyrábět z redukčních kovů, elektrofilních chloridů, reakcí metathéz a pomocí elektrochemických procesů atd. Při zvažování použití jsou přechodné kovy obsahující alkoxidy užitečné v povlacích a jako katalyzátory.

Co je to fenoxid

Fenoxid je anion, který se vytvoří, když odstraníme atom vodíku ze skupiny -OH fenolu. Proto je to konjugovaná báze fenolu. Pokud tento atom vodíku nahradíme jiným atomem, můžeme získat novou sloučeninu. Pokud například nahradíme atom vodíku atomem sodíku, získáme fenoxid sodný.

Obecný chemický vzorec pro tento anion je C6H5O–. Fenol je kyselý, ale fenoxid je bazický, protože má tendenci přijímat protony v důsledku negativního náboje na atomu kyslíku fenoxidového aniontu.

Jaký je rozdíl mezi alkoholem a fenoxidem?

Alkoxid i fenoxid jsou anionty a jsou důležité jako funkční skupiny v reakcích chemické syntézy. Klíčovým rozdílem mezi alkoxidem a fenoxidem je to, že alkoxid se tvoří, když se odstraní atom vodíku alkoholové skupiny, zatímco fenoxid se vytvoří, když odstraníme atom vodíku ze skupiny -OH molekuly fenolu. Proto je alkoxidový anion konjugovanou bází jakéhokoli alkoholu, ale fenoxidový anion je konjugovanou bází fenolu.

Oba tyto anionty jsou bazické sloučeniny, protože mají tendenci získávat protony zvnějšku, aby neutralizovaly svůj záporný náboj. Kromě toho je alkoxidový anion užitečný jako můstkový ligand. Mezitím je fenoxid užitečný v organických syntézních reakcích pro přidání benzenového kruhu k jiné chemické skupině. Obecný chemický vzorec pro alkoxidový anion je RO-, zatímco pro fenoxidový anion je obecný chemický vzorec C6H5O–.

Níže infographic shrnuje rozdíl mezi alkoxidem a fenoxidem.

Rozdíl mezi alkoholem a fenoxidem v tabulkové formě

Shrnutí - Alkoxid vs. fenoxid

Stručně řečeno, alkoxid i fenoxid jsou anionty a jsou důležité jako funkční skupiny v reakcích chemické syntézy. Klíčovým rozdílem mezi alkoxidem a fenoxidem je to, že alkoxid se tvoří, když se odstraní atom vodíku alkoholové skupiny, zatímco fenoxid se vytvoří, když odstraníme atom vodíku ze skupiny -OH skupiny fenolu.

Odkaz:

1. Helmenstine, Anne Marie. „Alkoxid Definition in Chemistry.“ ThoughtCo, 19. listopadu 2019, k dispozici zde.
2. „Fenoxid ion“. Chemie LibreTexts, Libretexts, 5. června 2019, k dispozici zde.

Obrázek se svolením:

1. „Methanolat-Ion“ od NEUROtiker - vlastní práce (public domain) přes Commons Wikimedia
2. „Strukturální vzorec fenoxidu sodného“ Chem Sim 2001 - vlastní práce (Public Domain) přes Commons Wikimeida